top of page

Refund/Cancellation Policies

1.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen uiterlijk voor 10.00 am CET volgend op het moment van bestellen te herroepen.

1.2 Bij de aankoop van producten heeft de Besteller de mogelijkheid om voor 10.00 am CET volgend op het moment van bestellen wijzigingen door te geven op de ingevulde informatie voor het genereren van een Fotografievoorgoed product.

1.3 Aangezien de producten van Fotografievoorgoed klantspecifiek zijn kunnen ze niet geruild of geretourneerd worden.

1.4 Mocht de bestelling bij ontvangst niet voldoen aan de kwaliteitseisen van Fotografievoorgoed dan kan de Besteller binnen 5 werkdagen na ontvangst contact met ons opnemen onder vermelding van het ordernummer. Onder het niet voldoen aan de kwaliteitseisen van Fotografievoorgoed wordt mede verstaan beschadiging opgetreden tijdens transport of productiefouten.

Refund

Shipping & Fulfillment Policy

Alle informatie op de website van FotoLabKiekie heeft een informatief karakter. Alhoewel FotoLabKiekie getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garanderen FotoLabKiekie en/of haar (toe)leveranciers niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. FotoLabKiekie accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat FotoLabKiekie voorafgaand toestemming geeft. Alle rechten zijn voorbehouden aan FotoLabKiekie.

Op de FotoLabKiekie website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van FotoLabKiekie zijn. FotoLabKiekie is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.

FotoLabKiekie gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die het via de website verkrijgt. Bij een bezoek aan onze website zenden wij voor statistische en technische doeleinden ‘cookies’ naar uw computer. Een ‘cookie’ is een stukje digitale informatie dat u kenmerkt als een unieke bezoeker van deze website. Indien u niet wilt dat wij hiervan gebruik maken kunt u in uw internet-browser het accepteren van ‘cookies’ blokkeren. Indien u de ‘cookies’ accepteert, zullen zij maximaal vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u ze verwijdert.

De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

FotoLabKiekie behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en raadt u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

Shipping

Terms of service / Algemene Voorwaarden

Aalsmeerweg 43 III, 1059 AB Amsterdam

1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Fotografievoorgoed tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Fotografievoorgoed uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.3 De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Fotografievoorgoed.

 

2 Totstandkoming overeenkomst

 

2.1 Tussen Fotografievoorgoed en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Fotografievoorgoed accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Fotografievoorgoed beschikbaar gemaakte formulier.

 

3 Prijs

 

3.1 Fotografievoorgoed behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar producten aan te passen. Deze aangepaste prijzen zullen nooit gaan gelden op reeds door een Besteller geplaatste bestellingen

 

3.2 Acties en aanbiedingen gelden zolang de termijn loopt en, indien van toepassing, zolang de voorraad strekt.

 

4 Betaling

 

4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Fotografievoorgoed aangeboden betalingsmogelijkheden.

 

4.2 Fotografievoorgoed biedt verschillende betalingsmethode aan, te weten iDeal, Apple Pay en Creditcard.

 

4.3 Facturen worden door Fotografievoorgoed uitsluitend elektronisch aangeboden.

 

5 Levering, levertijd en uitvoering

 

5.1 Wij bezorgen binnen Europa gebruikmakend van de diensten van PostNL en de partners van PostNL.

 

5.2 Wij rekenen geen bijdrage in de verzendkosten.

 

5.3 Onze producten zullen geleverd worden op het door Besteller aangegeven adres. Besteller kan er zelf voor kiezen zijn bestelling te laten afleveren op zijn adres danwel op het adres van iemand anders.

 

5.4 De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.

 

5.5 Bij de door Fotografievoorgoed aangegeven indicatieve levertijden in Nederland is rekening gehouden met de afhandelingstijd van PostNL en haar partners.

 

5.6 Voor de bestellingen dient niet getekend te worden voor ontvangst. Dit betekent dat het PostNL en haar partners is toegestaan de bestellingen van Fotografievoorgoed bijvoorbeeld bij buren af te geven. Voor verdere informatie over het bezorgen verwijzen wij u naar de websites van PostNL en haar partners.

 

6 Herroeping

 

6.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen uiterlijk voor 10.00 am CET volgend op het moment van bestellen te herroepen.

 

6.2 Bij de aankoop van producten heeft de Besteller de mogelijkheid om voor 10.00 am CET volgend op het moment van bestellen wijzigingen door te geven op de ingevulde informatie voor het genereren van een Fotografievoorgoed product.

 

6.3 Aangezien de producten van Fotografievoorgoed klantspecifiek zijn kunnen ze niet geruild of geretourneerd worden.

 

6.4 Mocht de bestelling bij ontvangst niet voldoen aan de kwaliteitseisen van Fotografievoorgoed dan kan de Besteller binnen 5 werkdagen na ontvangst contact met ons opnemen onder vermelding van het ordernummer. Onder het niet voldoen aan de kwaliteitseisen van Fotografievoorgoed wordt mede verstaan beschadiging opgetreden tijdens transport of productiefouten. Onder het niet voldoen aan de kwaliteitseisen van Fotografievoorgoed wordt uitdrukkelijk niet verstaan fouten als gevolg van het invullen van verkeerde informatie bij het bestellen van een product.

 

7 Gegevensbescherming

 

7.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Om de Besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

 

8 Intellectueel eigendom

 

8.1 Copyright en ander relevant intellectueel eigendom rust op alle tekst, illustraties, fotografie, en al het andere dat is gerelateerd aan Fotografievoorgoed, de producten van Fotografievoorgoed en deze website.

 

8.2 Het is geen enkel persoon toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Fotografievoorgoed hetgeen vermeld in artikel

8.1 onrechtmatig te verveelvuldigen of op welke andere wijze dan ook in het publieke domein te brengen.

9 Garantie en aansprakelijkheid

 

9.1 Fotografievoorgoed garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Fotografievoorgoed verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

 

9.2 Fotografievoorgoed garandeert dat de door haar geleverde producten worden geproduceerd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

 

10 Wijzigingen

 

10.1 Fotografievoorgoed behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

 

11 Geschillen en toepasselijk recht

 

11.1 Op alle verbintenissen tussen Fotografievoorgoed en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.

 

11.2 De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen Fotografievoorgoed en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

 

Amsterdam, februari 2024

Terms

Privacy Verklaring Fotografievoorgoed

Fotografievoorgoed, gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.fotografievoorgoed.nl Aalsmeerweg 43 III 1059 AM Amsterdam 0647428672


Caspar Claasen is de Functionaris Gegevensbescherming van Fotografievoorgoed Hij/zij is te bereiken via caspar@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fotografievoorgoed verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam - Geboorteplaats - Adresgegevens
- Telefoonnummer

- E-mailadres
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Fotografievoorgoed verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via caspar@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Persoonsgegevens worden vijf jaar na aankoop bewaard op een beveiligde server.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fotografievoorgoed verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fotografievoorgoed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Fotografievoorgoed gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotolabkiekie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar caspar@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Fotolabkiekie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fotografievoorgoed neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via caspar@gmail.com

Privacy
bottom of page